Handelsbetingelser ⚖️

1. Generelt:

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. >> Vigtigt! Private virksomheder eller offentlige virksomheder kan ikke handle i vor webshop uden forudgående registrering. – Descom tilbyder ikke salg til privatpersoner.

Betingelserne er gældende, såfremt anden underskreven aftale er indgået.

2. Priser og tilbud:

Alle priser er i danske kroner og ex. moms. Descom A/S kan til enhver tid ændre priser uden forudgående varsel. Vi tager forbehold for udefra kommende valutaændringer, told- og skatteændringer, afgifter m.m. Alle skriftlige tilbud er gældende i 8 dage, hvis andet ikke er angivet fra tilbuddets datering.

Læs regler for copydan her.

3. Betaling:

Descom A/S’s betalingsbetingelser er netto kontant, såfremt ikke andet er aftalt. Ved kredit skal Descom A/S have modtaget beløbet på fakturaens forfaldsdato. Erlægges beløbet ikke rettidigt påregnes en rente på 2% pr. påbegyndt måned indtil det fulde beløb er Descom A/S i hænde.

4. Ejendomsforhold:

Descom A/S forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering:

Levering sker ab lager Descom A/S adresse.

Bestilles varerne inden kl. 15:30 (via webshoppen: kl. 14:30), vil varerne blive leveret den efterfølgende arbejdsdag, såfremt varerne er på lager.
Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af Descom A/S til enhver tid gældende prisliste.

Leveringstiden er fastsat af Descom A/S efter Descom A/S bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse efter aftalens indgåelse. Descom A/S kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

Vi bestræber os på at levere fra dag til dag, ved alle bestillinger ind kl. 16:00, men på visse varer kan levering tage op til 2-3 hverdage for levering.

6. Returnering af varer:

Skaffevarer tages ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af lagervarer ske efter aftale og i uåbnet original emballage, og med tydeligt påført RMA nummer. Descom A/S forbeholder sig retten til at foretage et returneringsgebyr på 20 % af fakturabeløbet dog min. kr. 250,00.
I tilfælde af returnering skal dette altid ske senest 14 dage fra fakturadato, og krediteringen vil altid regnes fra dagspris.

7. Produktinformation og ændringer:

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Descom A/S.

Descom A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

8. Mangler og reklamation:

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give Descom A/S skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Descom A/S kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

Forandringer eller indgreb i det købte uden Descom A/S skriftlige samtykke fritager Descom A/S for enhver forpligtelse.

Såfremt Descom A/S anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til Descom A/S i original emballage. Descom A/S forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.

Såfremt Descom A/S har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.

Descom A/S forbeholder sig retten til at teste varer som påstås at være defekte. Hvis Descom A/S finder varen OK efter test må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil Descom A/S foretage en evt. ombytning/kreditering. Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.

8a. Garanti:

Descom A/S tilbyder reklamationsret, hvilket betyder, at alle produkter er omfattet af en 3 måneders reklamationsret, hvorefter ellers producentens egne generelle garanti og vilkår indtræder.

9. Ansvarsbegrænsning:

Et erstatningskrav overfor Descom A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

Descom A/S erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Descom A/S hæfter ikke for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab. Descom A/S er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

Descom A/S er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder. mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort Descom A/S opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

10. Produktansvar:

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: Descom A/S er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Descom A/S leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans/hendes fejl eller forsømmelse.

11. Transport af rettigheder og pligter:

Descom A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

12. Tvister:

Enhver tvist mellem Descom A/S og køber skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/Østre Landsret som værneting.